Zorgwonen

Inhoud

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Geen specifieke premie

Voor zorgwonen of kangoeroewonen zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien.

Als je werken uitvoert om van je woning een zorgwoning te maken, dan kan je eventueel wel in aanmerking komen voor aanpassingspremie voor 65 plussers(opent in nieuw venster) of voor de bestaande premies voor renovatie en verbouwing.

Als je als persoon met een handicap in een zorgwoning woont, kan je voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen voor tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Fiscale/financiële impact

De melding of vergunning zorgt er voor dat de dienst Burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als je als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal je daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte. En behoud je je volledige uitkering als alleenstaande.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan je lokaal bestuur met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

Je woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
 • Als je een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet je dit melden aan uw lokaal bestuur met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of je werken aan de woning uitvoert.
 • Als je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig.

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat je woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.